Inbreng DorpsBelangen Raad 12/7 “Toekomst perspectief”

Er is maar één hoogste goed en dat is kennis.

Kennis is onverbrekelijk verbonden aan moraliteit, het stuurt ons morele kompas om het goede te doen.

De zorg van DorpsBelangen is: weten wij met elkaar genoeg, om zeker te zijn van wat het beste is voor Wijdemeren? Wat is de waarheid? De overeenstemming tussen verstand (kennis) en feiten (werkelijkheid). Met als functie de wereld om ons heen te ordenen om zo zin aan het leven te geven. Die wil je dus achterhalen!

Ook onze fractie heeft uiteraard het intense proces van de laatste maanden meegemaakt en door geploeterd om de waarheid over de gezondheid en levensvatbaarheid van Wijdemeren helder te krijgen.

“Wanneer we de waarheid loslaten, zullen wij ook de zingeving kwijtraken.“ (Aldus Socrates).

De zingeving van DorpsBelangen is altijd geweest om ons in te kunnen zetten voor de belangen van de inwoners en de mooie dorpen die we hebben, met als aangenomen waarheid door de meerderheid van Wijdemeren dat zelfstandigheid daarvoor een voorwaarde is. Raken we de zingeving dan nu kwijt? Zeker niet, we blijven ons inzetten voor de dorpen en gemeenschap in welke vorm dan ook, we zeiden dat al eerder, op naar een plan B.

Raakte De Raad in het begeleidingsproces de zingeving kwijt, als we de ‘waarheid’ niet boven tafel zouden krijgen? Waarschijnlijk wel. Hebben we dan gaandeweg vastgehouden aan een vermoedelijke waarheid? Wij denken dat dit niet uit te sluiten is. Er zijn absoluut nog onduidelijkheden. Zo hebben we geen strenge maatregelen genomen of deze doorberekend in de verschillende scenario’s. We weten niet wat ons maatschappelijk vastgoed aan verkoopwaarde heeft. We weten niet of het maatschappelijk vastgoed gunstig opnieuw ingedeeld kan worden. Of wat het oplevert als we nice-to-have projecten uit de begroting halen. Waarom wordt er wel over een nodige onderhoud van 250 miljoen voor wegen en riolering gesproken in de komende 10 jaar, maar niet over de bijpassende begroting van 600 miljoen? Of zoals uit de commissie behandeling bleek mogen we ook 15 jaar nemen en dan spreken we nu over 900 miljoen, of misschien wel veel meer! En wat gaat het Rijk doen aan de gemeentelijke worstelingen? Veel onzekerheden.

Lastendruk en goede dienstverlening

‘De dienstverlening is niet op orde te krijgen zonder zware lastendruk.’ De lastendruk zal sowieso omhoog gaan de komende jaren. Een van de redenen is dat de lasten moeten worden gedragen door een relatief weinig aantal huishoudens. Daarentegen hebben wij geen gemeenten kunnen vinden die zijn gefuseerd en daarmee de lastendruk hebben zien afnemen. Dit hebben wij niet bedacht dat is wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld. Fuseren kost geld, laten we daar open over zijn.

Is het te laat om nu nog een aantrekkelijke gemeente te worden als werkgever?

Wij betreuren ten zeerste de vele ambtenaren  en daarmee ook veel kennis die we zijn kwijtgeraakt. Redenen daarvoor zijn onder meer; de werking op de arbeidsmarkt: veel leuke banen elders, met meer zekerheden in een hogere salarisschaal. Trouwe werknemers zaten met ambities die niet konden worden uitgevoerd door te weinig capaciteit. We delen als raad grote zorgen over de vele projecten die al zo’n lange tijd blijven liggen, beheersplannen ontbreken, teams zijn niet compleet en de focus ontbrak, dit laatste in de verleden tijd, want die is er met de voorgenomen richting nu wel. We hebben in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang veel fte, maar het blijkt nog altijd niet genoeg. En dat in het licht van de vele extra taken die er nog aankomen op gebied van klimaat en verduurzaming, of de omgevingswet en de taakstelling voor de opvang van vluchtelingen. Neem de enorme investering die nodig is op het gebied van ict en informatietechnologie, zodat we met data-gedrevensturing de maatschappelijke opgaven en gemeentelijke dienstverlening sterk kunnen verbeteren, (schrijft de VNG, vereniging Nederlandse gemeenten) dit klinkt alleen al als een utopie dat we dit aan zouden kunnen.

Tot nu toe is de campagne of huis-slogan ‘WIJ van Wijdemeren’ niet van de grond gekomen, en DorpsBelangen meent dat het weinig kans van slagen heeft met een streefdatum van 1 januari 2026 voor de voorgenomen fusie. Wij zien de organisatie niet meer op orde komen.

Wel moet gezegd dat er ontzettend veel werk is verzet de laatste maanden ten behoeve van de herstelplannen. Veel dank aan degenen, vaste kracht of inhuur, die de afgelopen tijd hier keihard aan gewerkt hebben, om gegevens en cijfers aan te kunnen leveren, dit mag niet onopgemerkt blijven en wij spreken daar dan ook onze volledige waardering voor uit.

Aan het college: werk nu verder uit wat er ligt, en houdt het tempo erin, wordt zo concreet mogelijk, geen mooie beloftevolle teksten meer, maar maak degelijke praktische stappen. Zoek de samenwerking in de regio.

Hebben we er alles aan gedaan om zelfstandig te kunnen blijven?

Het antwoord is naar ons idee: nee, daar is DorpsBelangen niet volledig van overtuigd. Een stevige hand van besturen, tijdig de begroting inleveren, onderbouwde keuzes maken en draconische maatregelen nemen was naar onze mening nog goed mogelijk geweest. Maar dat ligt achter ons, we kijken nu constructief vooruit. ‘Niets doen is geen optie meer’, niet blijven dralen. Omwille van dat we geen glazen bol hebben, zou in onze ogen nuchtere praktische  stappen goed zijn, met de voorgenomen richting in het vizier, maar houdt de mogelijkheid om bij te kunnen sturen. 3,5 jaar geleden was er nog geen corona, 1,5 jaar gelden geen oorlog in de Oekraïne en 3 dagen geleden was het kabinet nog niet gevallen. Het kan verkeren (zei Bredero) 

De vraag blijft: wat levert een fusie echt op voor Wijdemeren?

Wij vrezen dat de lasten omhoog gaan en betaald parkeren wordt ingevoerd. We verliezen ons eigenzeggenschap., willen we dat echt? Een positief punt dat is genoemd in het scenario bestuurlijke fusie: Meer bestuurskracht, meer draagkracht en meer draagvlak, maar dat is ons inziens niet gezegd. Wordt het onderhoud van de buitenruimte, en zaken als de handhaving of ondermijning beter aangepakt? Dat weten we absoluut nog niet zeker.  digitalisering en dienstverlening wordt

Het kan u niet zijn ontgaan, in de eerder genoemde vier scenario’s opgesteld in begeleiding met KokxDeVoogd, liet een bestuurlijke fusie de meest haalbare doelen zien, veel groen. Hadden we de doelen niet scherper durven formuleren als we direct hadden geweten dat we op een bestuurlijke fusie waren uitgekomen, zouden we dan niet hebben willen opwaarderen? Laten we ze vast ombuigen naar een hoger niveau wensenlijstje. Toekomstige fusiepartner schrijft u vast mee? Een snelle meer dan toereikende dienstverlening. Een pro-actieve houding tot de komende maatschappelijke opgaven, gericht op een excellente invulling hiervan. De lastendruk komt maximaal onder de bovenkant van de laagste kwartiel. Handelt en bestuurt naar de Toekomstvisie 2035 waarin een florissante groei en bloei voor de dorpen van Wijdemeren wordt nagestreefd. Waarin de parels hun karakter met cultuur, natuur en leefbaarheid geborgen weet. De raad, college en organisatie is rolvast en evenredig dan wel ruim vertegenwoordigd door inwoners van Wijdemeren.  

De komende periode

Wij hebben als raad, college en organisatie een intensief traject achter ons, om kennis te vergaren en onze morele kompas te bepalen. Het is geen geheim dat voor DorpsBelangen de voorgenomen richting zwaar valt en het kompaspijltje wiebelt door vertwijfeling, vechtlust en realisme. Bewoners zijn echter de experts van de dorpen. Wij kijken uit naar de gesprekken en discussies, van Breukeleveen tot Nederhorst den Berg, die we de komende periode mogen voeren, en de uitkomsten van de bewoners-bijeenkomsten die in september zullen worden gehouden. Vandaag zullen wij instemmen met het voorgenomen voorstel om recht te doen aan het gezamenlijke proces tot nu toe, maar op 5 oktober nemen wij pas een definitief besluit.

Dank u wel