Algemene beschouwingen Begroting 2022

Onze eerste reacties

Dat was even schrikken toen we op 7 oktober de begroting 2022 gemaild kregen. Opgemaakt in een nieuw digitaal systeem. Toen ik de begroting op het scherm opende klonk het ongeveer als volgt: zucht, oef, oh jeetje, hemeltjelief, hoe ga ik dit aanpakken? Je kunt dan twee dingen doen. 1. blijven zuchten en steunen of 2. zo opgewekt mogelijk aan de slag gaan. Ik koos voor dat laatste in de wetenschap dat dit het systeem voor de komende jaren is en dat we de voordelen zeker gaan ontdekken.

Wat vonden mijn fractiegenoten? Ik had om een eerste reactie gevraagd.

Een fractiegenoot zei het volgende: Mijn eerste reactie was verwarring, het voorblad was langdurig het enige plaatje dat ik kon zien. De linken naar de onderwerpen gingen pas na een tijdje open. Maar als het eenmaal open is dan is het een feest om te lezen, afwisselend en vrolijke kleuren. Ik geloof niet dat ik erg opgewonden raak van de inhoud, maar dat is ver na de eerste reactie!

Een andere fractiegenoot verwoorde het als volgt: Lekker fris, korte stukken tekst, wel ff puzzelen, je stoomt er niet meer makkelijk achter elkaar doorheen, omdat je zelf alles moet zoeken/aanklikken. Met andere woorden: voorheen ging je ervoor zitten en begon met lezen, nu voelt dat nog niet zo, je moet nu eerst uitvogelen van hoe of wat. Ik denk dat je nu makkelijker dingen laat voor wat het is oftewel vergeet dan wel over het hoofd ziet. Het lijken veel meer cijfertjes dan tekst. Voor mij lijkt het op het eerste gezicht moderner, fris, ziet er goed uit, maar niet eenvoudiger en ook niet aantrekkelijker om te lezen.

Tot zover onze eerste reacties. Ik denk dat het wel goed komt!

Een korte terugblik

Voor we naar de begroting 2022 gaan even een korte terugblik. We hebben nog nooit zo’n rare raadsperiode meegemaakt. Bijna twee jaar lang was het land en was onze gemeente in de greep van het coronavirus. Met alle nadelige consequenties van dien. Dat geldt ook voor onze inwoners en ondernemers. Met name voor inwoners die nog gezondheidsklachten ondervinden of door het virus naasten hebben verloren. En ook voor onze ondernemers die hun bedrijf naar de afgrond zagen afglijden en zelfs in de afgrond zagen storten.

We spreken de hoop uit dat we het verdriet en de ellende achter ons kunnen laten en met een positieve blik kunnen werken aan betere tijden. Maar eerst moeten we met z’n allen nog even doorbijten om nieuw opkomende coronagolven te breken.

De inhoud van de begroting

Dan over tot de inhoud van de begroting. Wat meteen opvalt is dat de begroting 2022 een beleidsarme begroting is. Dat hoort ook zo. De huidige coalitie regeert in het nieuwe begrotingsjaar immers slechts drie maanden en moet een nieuwe coalitie niet voor de voeten lopen.

Het is in de huidige situatie waarin onze gemeente zich bevindt ook verstandig om een rustig jaar in te bouwen. Het college en de ambtelijke organisatie hebben dan de gelegenheid om orde op zaken te stellen.

Maar het betekent wel dat er inhoudelijk niet veel over de begroting is op te merken. Het zijn vooral lopende zaken die een stap verder worden gebracht of die worden afgemaakt.

DorpsBelangen wil wel graag aandacht vragen voor vijf onderwerpen.

 1. De ontwikkelingen op recreatieparken en jachthavens
 2. De invloed van de raad op verbonden partijen
 3. Cultuur
 4. Duurzaamheid
 5. Bouwen en wonen 
 1. De ontwikkelingen op recreatieparken en jachthavens.
  Om te beginnen -inspelend op de actualiteit- de ontwikkelingen die plaatsvinden op recreatieparken en jachthavens. Het is volop in het nieuws en heeft ook de aandacht van de landelijke politiek. DorpsBelangen vindt het ongewenst dat recreatieparken en jachthavens in onze gemeente, waar de gewone man en vrouw recreëren, worden omgezet in luxe parken en havens voor de happy few. Wij dringen er bij het college op aan om te zoeken naar mogelijkheden om via wijziging van bestemmingsplannen deze niet gewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Graag ontvangen wij hierover een toezegging van het college.
 2. De invloed van de raad op verbonden partijen
  Dan de Verbonden Partijen, de externe partijen waarmee we als gemeente samenwerken, waarbij de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft.
  Wij vinden het belangrijk dat we als raad overzicht en inzicht houden en controle kunnen uitoefenen. De vele samenwerkingsverbanden zorgen voor een doolhof en veel zoekwerk. Het directe contact met onze eigen wethouders die in het AB en DB van de Regio Gooi en Vechtstreek zitting hebben, moet daarin voorzien. Zij houden ons als raad al wel geregeld op de hoogte door een mededeling te doen in een vergadering of via een raadsinformatiebrief. Ook de regio-ambassadeurs hebben een rol in het contact tussen raad en regio. Maar toch hebben wij het gevoel dat nog veel de raad ontgaat dan wel niet bereikt. DorpsBelangen zou er voorstander van zijn om hier een nieuwe vorm in te zoeken, die helder, up-to-date en makkelijk toegankelijk is. Net als dat we het agendapunt Bestuurlijke samenwerking hebben, stellen we voor een nieuw vast punt op de commissieagenda’s op te nemen: Regionaal samenwerkende partners. Hier kunnen ook stukken als agenda’s en verslagen van vergaderingen en besluiten aan toegevoegd worden, dan kan iedereen het op dezelfde plek vinden en daar in de vergadering een opmerking over maken als we dit punt op de agenda behandelen.
  Wij doen het verzoek aan de agendacommissie om dit punt aan de commissieagenda’s toe te voegen en het verzoek aan het college om het agendapunt van stukken te voorzien.
 3. Over Cultuur
  willen we -wat uitgebreider- het volgende onder de aandacht brengen.
  Wat waren we gezegend met de vrieskou, sneeuw, ijs en een zonnetje begin dit jaar. We gingen naar buiten om energie op te doen, elkaar te ontmoeten, plezier te hebben. Een positieve boost van de natuur als tegenactie op de lockdown. Het kwam geen moment te vroeg. Het droeg bij aan onze fysieke gezondheid en mentale veerkracht.
  Maar laten we wel beseffen dat het een cadeautje is waar je als gemeente organisatorisch goed op voorbereid moet zijn, maar waar je niet op kunt rekenen als jaarlijks terugkerende culturele beleving en de zo nodige bijdrage aan gezondheid.
  Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom blijft DorpsBelangen erop hameren dat cultuurbeleving en beweging ontzettend belangrijk zijn. En daarom vinden we bezuinigen op het toch al schamele budget een no-go. Ondanks dat ons amendement ‘Niet bezuinigen op de Kunst- en Cultuurweek’ bij de begrotingsbehandeling 2021 is aangenomen, is er geen uitvoering gegeven aan de Cultuurweek dit jaar. Gezien de behoefte die groter is dan ooit en de mogelijkheden die er gewoon waren om dit te organiseren, zeker in de buitenlucht, zijn wij hierover bijzonder teleurgesteld.
  Hulde en respect hebben wij voor de plaatselijke initiatieven die wel doorgang vonden, de kracht en het innovatieve flexibele denken van onze verenigingen, organisaties, vrijwilligers en ondernemers.
 4. Als vierde het onderwerp duurzaamheid.
  De Duurzaamheidsagenda 2018-2021 wordt het komende jaar herzien en opnieuw vastgesteld. Het vervolg mag wat ons betreft steviger en ambitieuzer zijn. Want het verduurzamen gaat ook in Wijdemeren, net als nationaal en mondiaal, véél te langzaam.
  Wij zijn blij dat de subsidie van 17.500 euro aan de Wijdemeerse Energiecoöperatie niet wordt teruggedraaid. Om in 2050 energieneutraal te zijn is nu actie en implementatie geboden, daar moeten we de coöperatie zoveel mogelijk bij blijven ondersteunen.
  Het gestelde jaartal 2050 is in veler ogen erg ver weg. Ook alle dure aanpassingen en genomen maatregelen zijn nog niet daadwerkelijk echt merkbaar in het dagelijkse leven. Dit verijdelt de aanzet tot het nemen van actie. Om als raad er bovenop te kunnen zitten, zouden wij ook Duurzaamheid als vast agendapunt in de commissievergaderingen willen hebben.
 5. Tot slot enkele opmerkingen over bouwen en wonen.
  In de begroting is een taakveld Wonen en bouwen opgenomen. DorpsBelangen ondersteunt het daarbij opgenomen doel, met de bijbehorende acties en activiteiten. We gaan er van uit dat de hele raad dat doet. Dat betekent erkennen dat er een tekort is aan betaalbare, duurzame en toegankelijke woningen voor onze woningzoekenden, dat betekent inzet van de raad om de woningvoorraad uit te breiden om aan de vraag naar woningen te voldoen en dat vraagt een positieve houding van de raad tegenover verdichting in de kernen, alsmede tegenover grotere woningbouwlocaties, zoals Ter Sype en Nederhorst noord.

Het raadsvoorstel

Een snelle blik op het raadsvoorstel leert het volgende. De financiele situatie van onze gemeente ziet er op dit moment redelijk positief uit. De begroting is sluitend gemaakt met een paar pijnpunten. Dat geeft geen bevredigend gevoel.

Het is een goed leesbaar raadsvoorstel, waarin we stapsgewijs door de te nemen besluiten worden geleid. We lezen dat het begrotingsresultaat mede te danken is aan de financiele effecten van de septembercirculaire. Over de hele linie is het resultaat positief en is de begroting ook meerjarig in evenwicht. Dat laatste niet alleen dankzij de septembercirculaire. Er zijn in de begroting namelijk ook diverse ombuigingen/taakstellingen opgenomen, alsmede dekkingsvoorstellen.

De gemeentelijke belastingen

De lastendruk voor inwoners met een eigen woning van € 435.000,– (dat is de gemiddelde waarde van een woning in Wijdemeren) wordt 46 euro hoger. Die verhoging bestaat uit 8 euro OZB en 38 euro afvalstoffenheffing. Wij denken dat het voor de meeste inwoners wel op te brengen is. En inwoners die de belasting niet kunnen voldoen kunnen kwijtscheiding aanvragen.

De afvalstoffenheffing wordt hoger door een hogere bijdrage aan de GAD. Maar voor het bedrag van € 344 per jaar dat je moet betalen -dat is € 6,62 per week- wordt wekelijks wel al het huishoudelijk afval opgehaald.

Een moeilijker punt voor de fractie DorpsBelangen is de forse verhoging van de toeristen-belasting/watertoeristenbelasting en de forensenbelasting.

Waarom een verhoging van de tarieven, vroegen wij ons af? En waarom belasting innen van toeristen en forensen? Het is op zich wel te verklaren. Toeristen en forensen zijn geen inwoners van Wijdemeren, maar ze verblijven wel in onze gemeente en maken gebruik van recreatieve voorzieningen en van de infrastructuur in onze gemeente. Het is redelijk dat toeristen en forensen daarvoor betalen via de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Net als onze inwoners daaraan meebetalen via de onroerendezaakbelasting.  

Toch hebben wij begrip voor de weerstand die de recreatieondernemers hebben geuit tijdens de commissievergadering over de begroting.

Dat heeft geleid tot een amendement waaraan DorpsBelangen heeft meegewerkt en dat mede door ons is ingediend.

Wij vinden het belangrijk dat wordt ingezet op gebruik van de gelden uit toeristenbelasting ten behoeve van recreatie en toerisme. En zeker zo belangrijk is goed overleg met de recreatieve sector om vertrouwen te herstellen, een nieuw convenant te sluiten en te overleggen over een knip in de watertoeristenbelasting en de landtoeristenbelasting. 

Het raadsbesluit

Waar stemmen we mee in als we het raadsbesluit en daarmee de begroting 2022-2025 vaststellen? Dat staat in het raadsbesluit. Er is een amendement ingediend om het raadsbesluit te wijzigen. Aannemende dat het amendement wordt aangenomen, zal de fractie DorpsBelangen instemmen met de Begroting 2022.