Algemene beschouwingen begroting 2023

Dank u wel voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Een doorwrochte behandeling van de nu voorliggende begroting voor 2023 en de jaren erna, zit er wat ons betreft niet in.

Een gat van bijna twee miljoen euro moet worden gedicht en hoe dat moet gebeuren, is nu de grote vraag. Zeker zonder maar één bezuiniging. Vreemd genoeg heeft dit college aangegeven zin te hebben in ruim drie miljoen aan vage investeringen, onduidelijk onderbouwde extra uitgaven en regelrecht nieuw beleid zoals miljoenen in de komende jaren voor het mobiliteitsplan.

Nieuw beleid, nieuwe projecten en een wensenlijstje dat in deze tijd op zijn minst ongepast is. Hoe verzin je het?

Deze houding bevreemdt niet alleen ons, maar ook de verantwoordelijk Gedeputeerde in Haarlem. De fractievoorzitters waren daar vorige week, op verzoek van de Gedeputeerde die aankondigde dat er voor het einde van het jaar een brief zou liggen met daarin de mededeling dat de gemeente Wijdemeren onder preventief toezicht zal worden geplaatst.

Hoewel de wethouder dat steeds bagatelliseert is het te laat indienen van de begroting (die er al voor 15 november had moeten zijn) de eerste reden voor dat speciale toezicht. De structureel niet sluitende meerjarenbegroting – waar wij uiteraard niet mee instemmen – komt daar nog eens bovenop.

DorpsBelangen heeft al eerder aangegeven, en daar belangrijke vragen over gesteld, dat de communicatie rondom de begroting bijzonder apart verloopt.

Namelijk op belangrijke punten via de krant. Ook bij de Provincie is daar verbazing over. Juist door een wethouder die met zijn partij de afgelopen jaren met hoge stem pleitte voor volledige openheid van bestuur en bijna dagelijkse communicatie met de inwoners over wat er allemaal in het gemeentehuis gebeurt. Het lijkt, nu de verkiezingen zijn geweest, al weer allemaal vergeten. Schrale troost voor hem is dat hij binnen dit college niet alleen staat in deze handelwijze.

Het heeft echter geleid tot iets positiefs. Misschien wel onverwacht, maar de aanpak die dit college kiest heeft een sterke band gecreëerd tussen alle partijen in de raad. Ik ben altijd bereid het positieve te zien, dat merkt u – hoe moeilijk dat ook is.

Hoewel we inhoudelijk wel eens van mening verschillen heeft deze raad unaniem – oppositie en coalitie – stelling genomen in een aantal belangrijke dossiers.

Zeer recent het krakkemikkige voorstel rond het evenementenbeleid – waaraan nauwelijks participatie aan vooraf is gegaan met de organisatoren van evenementen — daar gaan we weer.

Pijnlijk was de gang van zaken rondom de drie bouwplannen waar wethouder Zandbergen zelf niets voor voelde, tegen de adviezen van de ambtenaren in. Het college werd op de vingers getikt en de raad besloot in te grijpen. Deze raad wil namelijk WEL bouwen.

En ook over de contouren van de aanpak voor een nieuwe begroting zitten we redelijk op een lijn.

Dan toch iets over de begroting zelf of althans het financiële beleid. In diverse gesprekken met de toen nog formateur Gert Zagt, op 3 oktober tijdens de door DorpsBelangen geïnitieerde extra raadsvergadering, en vorige week nog in de commissie Bestuur en Middelen hebben wij aangegeven dat er actie wordt verlangd van dit college.

Al in maart was bekend dat we er financieel gezien slecht voor staan en wij hebben aangegeven dat er forse maatregelen nodig zijn, zelfs het woord draconisch heb ik gebruikt. We hebben het meermalen aangegeven, er is nooit iets mee gedaan. Maar wij blijven ons constructief opstellen, zoals DorpsBelangen al veertig jaar doet.

Tijdens de chaos en de klucht over wat en er nu wel en niet bekend was in al dan niet bestaande excelsheets en voorlopige berekeningen, bleek dat de wethouder financiën meer van cijfers houdt dan van beleid. Dat verzinnen WIJ niet, dat zegt hij zelf met enige regelmaat.

Zelfs het maken van een begroting was geen prioriteit zo liet hij begin oktober weten. Hoe verzin je het.

Gezien zijn ervaring had je toch mogen verwachten dat hij weet hoe het werkt. Maar nee, het was voor hem afwachten, kijken wat er gebeurt, apathisch met de armen over elkaar zitten en met een hulpeloze blik naar Haarlem kijken.

Wat we al aangaven: de afgelopen maanden had er al bijgestuurd kunnen worden. Gezien de ernst van de situatie hebben we toen al gevraagd hoe dat nu zat en welke projecten in de ijskast konden.

Welke maatregelen zijn er toen direct genomen? Welke voorgenomen extra investeringen, dus extra kosten, zijn direct on hold gezet? We vroegen het in het voorjaar en in het najaar, want het antwoord bleef uit. En nu zien we waarom. Namelijk dat er niets is getemporiseerd, opnieuw beoordeeld, uitgesteld of anders ingevuld.

Keuzes maken en duidelijkheid geven aan onze hardwerkende ambtenaren die houvast willen en moeten kunnen rekenen op een sterk bestuur. Duidelijkheid geven aan onze inwoners, de ondernemers in onze gemeente. Zij willen weten waar ze aan toe zijn.

En duidelijkheid geven aan de raad. Het lukt dit college steeds maar niet om goed te communiceren, of met grote moeite en tegenzin en vertraging helder te zijn..

Voor de komende tijd, zoals we vorige week in de commissie al aangaven, is het over met deze houding van het college en van deze wethouder in het bijzonder. De raad zal duidelijk zijn in wat er wordt verwacht en is natuurlijk bereid om ingrediënten aan te leveren om een gezonde begroting te maken.

Maar het is aan dit college om met een gedegen voorstel te komen rond een sluitende begroting, een herstelplan en een realistische blik op de toekomst. Graag zo snel mogelijk ontvangen wij – het is al bij herhaling gevraagd – het tijdspad dat u voor ogen heeft.

Dat is de taak van burgemeester en wethouders, voer die taak dus uit. Neem het initiatief en laat zien dat u sturing kunt geven aan het proces, de inhoud en de uitvoering. Kunt u dit als college ook echt aan? Graag antwoord daarop.

Voor de duidelijkheid: Dat is dus meer dan alles verzamelen en in een document proppen en dan denken dat er consensus is. U bent nu echt aan zet.

Er wordt waarschijnlijk uitstel verleend om een sluitende begroting in te leveren maar de klok loopt al. De komende weken zijn er veel minder vergaderingen dus u kunt met volle vaart aan de slag. Pak die kans.

Dank u wel.