Inbreng Wiet vd Brink Cie 3/10/2023

Geachte college en raad van de gemeente Wijdemeren.

De titel van mijn inspraak is:
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

U hoort het goed, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Met toenemende verbazing moet ik helaas constateren, dat u steeds verder wegloopt van uw intenties om door middel van burgerparticipatie een relatie op te bouwen met de inwoners door bereikbaar en benaderbaar te zijn .
Luisteren naar de inwoners is in dit fusieproces totaal niet uit de verf gekomen.
In de verschillende partij programma’s ben ik het volgende tegen gekomen.
Wanneer een fusie opnieuw op de agenda komt, en dit is het geval, mogen inwoners niet buitenspel staan. Dan moeten meerdere varianten onafhankelijk in kaart gebracht en aan de inwoners gepresenteerd worden. Daarbij moet dan duidelijk zijn wat of hoe het beter zal worden en wat de voordelen en nadelen zijn. Tevens moet draagvlak voor de afzonderlijke varianten meegewogen worden. Dit is de basis voor besluitvorming.

Van dit alles is hier geen sprake, sterker nog de inwoners zijn volledig buitenspel gezet. Vlak voor het zomerreces wordt de beslissing tot een voorlopige bestuurlijke fusie genomen. Bij dit voorlopige besluit is volledig voorbij gegaan aan de belangen van de bevolking.
Na het reces mag de bevolking half september meepraten over zaken die men belangrijk vindt om in de toekomst voor de dorpen te behouden. Dit heeft totaal niets te maken met het raadplegen van de bevolking t.a.v. de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Sterker nog de bevolking is in dit proces totaal overgeslagen en is onwetend om te horen wat de voordelen en nadelen zijn van de genomen criteria ten aanzien van zelfstandigheid, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie.

Gemeenteraad en college u moet zich schamen om op deze ondemocratische manier met uw inwoners om te gaan.

Een volgende reden om uw beslissing uit te stellen en opnieuw te overwegen ligt in het feit dat, zo lees ik in de krant, op dit moment ontevredenheid heerst over de wijze waarop de fractievoorzitters geïnformeerd worden en het feit dat ze niet meer in overleg willen treden met de burgemeester. De burgemeester die een voortrekkersrol in het hele fusie proces zou moeten vervullen is ziek, misschien wel voor langere tijd . Moeten wij in deze fase snel en overhaast een raadsbesluit nemen om tot een bestuurlijke fusie te komen? Of gaat u zorgvuldig te werk, neemt u de tijd voor een weloverwogen beslissing. Een beslissing waarbij de inwoners wel op een correcte manier worden gehoord, waarbij u de tijd neemt om naar ons te luisteren. Neem ons dus gewoon serieus , want u zit er voor ons, als onze volksvertegenwoordigers. Zorgvuldigheid gaat hier boven snelheid. U lijkt wel haast te hebben, maar waarom is volstrekt onduidelijk. Want daardoor bent u slordig geworden.

Juist in deze tijd is de kwaliteit van het te nemen besluit veel belangrijker dan de snelheid. Tot 2028 kunnen wij onszelf als gemeente financieel perfect redden. De ervaring laat zien dat iedere bestuurlijke fusie tot meer kosten leidt.

Kortom gemeenteraad: denk nog eens na over mijn woorden;

Beter ten halve gekeerd dan te hele gedwaald.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Wiet van den Brink

Voorzitter DorpsBelangen