Inbreng Patricia IJsbrandij namens DorpsBelangen bij de Cie van 6/7/23

DorpsBelangen is een partij voor de belangen van de inwoners en dorpen van Wijdemeren, iedereen is welkom, ongeacht overtuiging of visie. Dat maakt dat we als bestuur, fractie en leden van de partij een goede afspiegeling en vertegenwoordiging zijn van de samenleving. Gewoon zoals u, jij en ik. Met respect voor elkaars mening gaan we een goede discussie niet uit de weg, om daarna gesterkt een gezamenlijke koers te bepalen. Dat zullen we altijd blijven doen, in welke vorm dan ook. We blijven ons inzetten voor de leefbaarheid in de dorpen, met de voorzieningen dichtbij. Wonen, werken, natuur, cultuur en vrijetijdsbesteding in een levensloopbestendige gemeente.

Nadat de raad kenbaar heeft gemaakt op 26 juni dat een bestuurlijke fusie de uitkomst is van een intensief werkproces, hebben we de leden in vergadering gesproken en de eerste reacties uit de dorpen vernomen. DorpsBelangen heeft altijd gestaan voor zelfstandigheid zolang dit verantwoord is. Dat zit ons in het dna.

We hebben als raad de afgelopen maanden dmv een intens traject, met elkaar het voorwerk gedaan om de feiten en de werkelijke stand van zaken inzichtelijk te kunnen presenteren. De herstelwerkzaamheden kunnen nu gefundeerd beginnen, zeg maar. We weten wat er te doen staat, we weten waar we het over moeten hebben met elkaar. De overgrote meerderheid van de raad volgde de uitkomst en neemt een voorgenomen besluit volgend week om bestuurlijk te fuseren.

De opdracht aan bureau KokxDeVoogd was om tot 1 keuze te komen voor het Toekomstperspectief van Wijdemeren. Allereerst werd er geprobeerd om de identiteit van Wijdemeren in gezamenlijkheid te beschrijven. Dat viel al gelijk niet mee, wat is Wijdemeren? De dorpen Loosdrecht, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Ankeveen en ’s-Graveland hebben totaal verschillende unique sellingpoints. Ieder dorp een eigen gezicht en woonbeleving, verbonden door een uitgestrektheid aan water, groen en straten. Na dat te hebben vastgesteld konden we niet anders dan 1 algemene omschrijving van onze gemeente loslaten, en het te houden op de 5 parels van Wijdemeren. Bekend als de groen-blauwe parel, gelegen in de Gooi- en vechtstreek, centraal tussen Utrecht en Amsterdam. Hierin zit een stukje van het probleem en wellicht ook de oplossing. We stelden 10 doelen op, die over 4 scenario’s werden gelegd. De haalbaarheid ervan werd gekwalificeerd met rood, oranje en groen, maar kregen geen waarde oordeel dat het ene doel boven het ander stelde.

Gaande weg het proces werd benadrukt dat zelfstandigheid, zoals in de huidige situatie, niet meer houdbaar is ‘Niets doen, is geen optie meer’. Te veel rood!

Vergaande samenwerking in de regio zal naar verwachting te langzaam gaan waardoor de situatie rap nog slechter wordt, tenzij je extra maatregelen neemt? Een ambtelijke fusie kreeg net als bestuurlijk fuseren twee rode doelen, de lastendruk gaat omhoog en de financiën zijn lastig op orde te krijgen. Bestuurlijk fuseren kreeg ook twee rode doelen, deze zijn:
1. Het karakter van de dorpen en plassen , de belangen en samenhang borgen in gemeentelijk beleid.
2. Gemeente kiest voor bouwen waar dat binnen de gemeentegrenzen te combineren is met behoud van het bestaande arsenaal aan natuur en recreatie. Een schone taak om afspraken over behoud van het karakter van de dorpen, het groen, het water en de woningbouw steviger dan stevig te borgen.

En als je daarnaast draconische maatregelen neemt dan? Wij vinden het kwalijk en zeer teleurstellend dat een coalitie die het coalitieakkoord de titel ‘alle hens aan dek’ geeft, en daar ook dikwijls aan heeft gerefereerd, niet onze handreikingen/suggesties heeft willen of kunnen oppakken. We kregen maar geen overzicht met effectieve en direct mogelijke bezuinigingen. We kregen maar geen cijfers als we erom vroegen of inzicht in wat die dure interim verandermanager nou eigenlijk had gedaan. We hebben teveel fte in huis, te weinig (historische) kennis en de organisatie kan het werk nog steeds niet aan. De ICT is uit de vorige eeuw en we kunnen geen concurrerende salarissen bieden. De gemeente heeft een sterk bestuur nodig die goed onderbouwde stevige beslissingen durft te nemen. Het voelt alsof we het hebben laten wegglippen het afgelopen jaar. DorpsBelangen is er vrijwel van overtuigd dat de organisatie zo niet op orde komt. Is een ambtelijk fusie met daarnaast draconische maatregelen de oplossing?

De doelen bij een bestuurlijke fusie zijn overwegend groen. En daarmee de meest verstandige beslissing? Toch ook met een bestuurlijke fusie krijgen we geen toezegging opdat alles beter wordt en de lasten met zekerheid lager zullen worden. Ook geen garantie op bestuurskracht, daadkracht of draagvlak voor alles wat er in de nieuwe raad besloten wordt. Is daarom alleen al eigenzeggenschap zo lang mogelijk behouden niet erg belangrijk?

De wethouder financiën zegt over Het Financieel Herstelplan; “Dit plan biedt de kaders voor de begroting 2024-2027. We verwachten daarmee een structureel sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren.
Zo krijgen we weer de regie in handen om voor langere termijn zelf keuzes te maken.” DE REGIE IN HANDEN OM VOOR LANGERE TERMIJN ZELF KEUZES TE MAKEN !!

DorpsBelangen is heel gelukkig met het proces zoals we dat met elkaar hebben gelopen, we kunnen het wel!

Voor de maanden die voor ons liggen hechten wij eraan zoveel mogelijk mensen te spreken op straat, in de kroeg, op het sportveld of schoolplein. En hopen op een grote opkomst bij de bewonersbijeenkomsten die in september staan gepland. U krijgt daarom vanavond geen voorlopig standpunt van DorpsBelangen en het is goed mogelijk dat we volgende week in de raadsvergadering verdeeld zullen stemmen op het voorgenomen besluit. In het najaar nemen we ons definitieve standpunt in. Dank u wel.