DB-reactie op coalitie-akkoord

Uitgesproken door fractievoorzitter Jan-Jaap de Kloet
tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2022

Dank u wel voorzitter.

Bij het lezen van dit coalitie akkoord, werden wij toch wel blij. Een nieuwe coalitie, met één partij dominant, schrijft een akkoord dat voor een groot deel bestaat uit beleid dat onze vorige coalitie heeft ingezet. Dat stemt tevreden. Zo slecht was dat dus allemaal niet.

Maar als we kijken wat er als nieuwe ambitie in staat, stelt dit stuk zeer teleur. In een coalitie akkoord staat normaal gesproken een nieuwe lijn van besturen, ambitieuze plannen en een visie waar we met de gemeente naar toe willen. Natuurlijk: de financiële situatie is niet best. Op financieel gebied staan de stoplichten op rood (zie blz. 4). Hoewel de meicirculaire wat lucht geeft, is het tijd voor streng beleid. Dat is de heer Zagt wel toevertrouwd.

Maar dat staat nergens vermeld. De onderhandelaars waren goed op de hoogte van de jaarrekening, de voorjaarsnota en de meicirculaire dus dat men niet wist hoe we ervoor stonden is gewoon niet waar.

Maar gevoed met die informatie wordt nergens iets gedaan om het financiële tij te keren. Het woord bezuinigen wordt angstig vermeden hoewel dat – als je de tekst interpreteert – wel degelijk noodzakelijk is. Hoe? Ja dat hadden we graag willen horen van de partijen waarvan er een altijd roept dat zij wél de financiën op orde kan krijgen. Dat blijkt dus van niet. In tegendeel. Extra praatgroepjes, allerlei onderzoekjes doen, extra ambtelijke inzet, extra handhaving en ga zo nog maar even door. Extra kosten dus. Nergens een gezonde financiële visie, laat staan dekking. Hoewel we daar in de gesprekken met de coalitiepartijen nadrukkelijk op hebben aangedrongen en uitgelegd hoe dat het beste kan.

Pijnlijk om te zien dat in dit akkoord keihard wordt gezegd dat woningbouw in onze gemeente eigenlijk niet kan. Ga maar ergens anders in de regio wonen is het advies op pagina 18 aan alle jongeren en vele anderen die graag in onze mooie blauw-groene parel willen blijven. Verwarrend dus, aan de ene kant zeggen dat je niet wil bouwen maar dat wel wil doen voor jongeren en senioren. Loze beloftes.

Die waren er al eerder. DLP heeft altijd geroepen dat zij wel even de participatie zou regelen. Stemde overigens unaniem in met de vastgestelde participatie-nota op 8 april vorig jaar, maar dat terzijde. Nu ze de kans hebben, gebeurt het niet. Wij vroegen op 17 maart al wat de rol van de inwoners en de ondernemers zou worden bij het maken van een coalitieakkoord. “De mensen hebben mogen stemmen, dat is hun inbreng”, was het antwoord van de grootse partij. Tja…  

Treurig…. helemaal als je ziet hoe handig ons omringende gemeenten dat hebben gedaan met inloop avonden en sessies waarbij iedereen – voordat er nog maar een letter op papier stond – inbreng kon geven. We hebben ervoor gewaarschuwd, de loze beloftes.

Met de komst van PvdA/Groen Links zou je verwachten (na vier jaar tegen de begroting te hebben gestemd) dat er nu een duidelijke duurzaamheidsparagraaf in het coalitieakkoord zou komen. Een paar algemeenheden (“dat de gemeente een belangrijke rol heeft in de energietransitie, klimaatadaptatie, het behoud van  natuur en bevorderen van biodiversiteit…”),  dat wisten we al. Een evaluatie van de Energie Coöperatie (blz. 16) …. eh ja dat doen we al jaarlijks. En de actie Steenbreek (ook blz. 16) …. die bestaat al vijf jaar. En als klap op de vuurpijl dat de Rijksoverheid met geld moet komen. Want anders? Daar wordt geen antwoord op gegeven. Geen idee dus, geen ambitie, geen visie.  

Er ontbreekt zo dus aardig wat. Gemiste kansen. Ambities missen sowieso, behalve in niet bouwen dus. De coalitie laat de provincie dicteren wat hier gebeurt. Zie pagina 19.

In drie maanden tijd heeft men blijkbaar een hoop vergeten. Bijvoorbeeld de strijd om zelfstandigheid van onze gemeente. Ooit een belangrijk punt voor De Lokale Partij… Staat geen letter over in. Vraag aan de coalitie partijen om daar nu duidelijkheid over te geven.

Een van de belangrijkste veranderingen in onze gemeente is beheer en onderhoud van ons Plassengebied met de nieuwe opzet van het Plassenschap. Voldoende aanleiding om daarin ambities te tonen, om kansen te benutten. Daar staat niets over in.

Wat enorm actueel is… stikstofbeleid en de positie van onze boeren. DorpsBelangen vindt dat een groot en belangrijk onderwerp. Deze coalitie roept wat algemeenheden en negeert het verder gewoon.

Erfgoed, kunst en cultuur. Karakteristiek voor onze dorpen. Er wordt onderstreept dat het goed is zoals we het doen, Dank u voor het compliment. Verder geen idee. Oh ja, – blz 11 – begraven op de buitenplaatsen die niet van ons zijn. Maar cultuur en erfgoed worden niet eens vermeld bij de portefeuilles. Ik kreeg er al verbaasde reacties op uit het culturele veld. Vraag aan de coalitie partijen waarom dit is weggelaten.

En wat dezer dagen overal speelt is inclusiviteit, de positie van de LHBTQ gemeenschap, solidariteit met elkaar. Voor deze coalitie niet belangrijk. Vraag aan de coalitie partijen waarom dit volledig is weggelaten.

Dat er Plus staat op dit akkoord is echt raadselachtig. Die paar regeltjes geplukt uit de verkiezingsprogramma’s? Als u hier iets met elkaar had gewild, waarom niet een keer gezamenlijk hieraan gewerkt. Met elkaar de schouders eronder. U zat wel in achterafkamertjes achter gesloten deuren. Het moest toch allemaal transparant… loze beloftes.

De eerste bezuiniging had u zelf overigens onder handbereik. Door gewoon voor te stellen, met drie wethouders te werken, in plaats van vier. Een degelijk en goed signaal aan onze inwoners dat het met minder móet. En het kan. De bouwambities zijn verdampt. Financieel gebeurt er weinig, sociaal domein wordt 80% in de regio bepaald. Het had gemakkelijk gekund…. maar het pluche bevalt blijkbaar beter.

Voorzitter….

Ons credo blijft, een goed voorstel is een goed voorstel… maar in dit coalitie-akkoord moet echt nog een enorme slag worden gemaakt.

DorpsBelangen staat altijd voor de belangen van al onze inwoners in onze mooie dorpen. Ik spreek de wens en de hoop uit dat de tips en handreikingen die we daarvoor doen, worden opgepakt.

Daar willen we graag aan werken op een transparante, duidelijke en open manier.

Dat advies geven we mee aan deze coalitie en het nieuwe college. Uit dit akkoord blijkt dat dat hard nodig is.   

Ik dank u wel.